Videre- og etterutdanning

 

Første samling for distriktskullet  på helsesøsterutdanningen 2017-2019 i regi av Universitetet i Stavanger.

Blivende helsesøstre allerede på topp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desentralisert videre og etterutdanning på høgskole og universitetssektoren.

Våren 2015 fikk Kompetansesenter Sør overført ansvar for desentralisert videre og etterutdanning på høgskole og universitetssektoren i Lindesnesregionen.

Siden 1997 har kommuner i Lindesnesregionens utdannet sykepleiere ved hjelp av desentraliserte studier. I starten ble tilbudet gitt som et deltidsstudium, men i de seneste årene har det vært fulltidsstudier.

Utdanningen skjer i samarbeid med regionene Setesdal og Lister. Universitetet i Agder er faglig ansvarlig.

I juni 2015 fikk 27 elever sine vitnemål under avslutningsfesten for 2012 – 2015-kullet.

Ved Byremo videregående skole, som er Lindesnesregionens undervisningssted for høgskole og universitetsstudiene er det nå uteksaminert ca. 60 sykepleiere siden oppstarten.

August 2015 startet i alt 45 studenter på nytt sykepleiestudium, hvorav 11 på Byremo. Det er ny rekord.

Foruten sykepleiestudiet pågår arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med Høgskolen i Telemark som faglig ansvarlig. Oppstart høsten 2014

De samarbeidende regioner har også startet desentralisert ingeniørutdannelse i samarbeid med Universitetet i Agder (Grimstad). Regionene har vært med å utarbeide studieplanen. Oppstart høsten 2015.

Det er i samarbeid med Lister ett kull i Lyngdal som studerer vernepleie. Her er Diakonhjemmet ansvarlig for det faglige. Oppstart høsten 2014

De tre regionene har sammen med Universitetet i Agder utviklet studie “avansert sykepleie” i forbindelse med innføringen av Samhandlingsreformen.

Tilbudene i regionen er i hovedsak basert på kommunenes behov for kompetanse, men det er et mål at det skal legges vekt på å dekke de behov som måtte være i de respektive regioner totalt sett.

Det har vist seg at de som tar desentraliserte sykepleie ikke ville gjort det dersom der ikke hadde vært et lokalt tilbud, og de aller fleste jobber også i regionens kommuner etter endt studium.

Sammen med Universitetet i Stavanger skal vi starte planleggingen av desentral helsesøsterutdanning med oppstart høsten 2017. Det arbeides nå med finansieringen av studiet. Sørlandets kompetansefond og Fylkesmannen er allerede involvert.

Det vil i løpet av vårhalvåret 2016 bli utarbeidet en ny plan for hvilke studier det skal legges til rette for i de neste 4 årene. Selv om ikke dette arbeidet er et kommunalt ansvar så ser kommunene gevinstene ved denne tilretteleggingen, og til nå har Lindesnesfondet vært den sikre bidragsyteren til at disse studiene har latt seg gjennomføre.

“Regionplan Agder 2020” har utdanning og kompetanse som viktige satsingsområder, og regionene er med sine høgskole/universitetstilbud viktige bidragsytere.

Dersom du har spørsmål eller innspill hører vi gjerne fra deg!

Ansvarlig for arbeidet med desentralisert videre- og etterutdanning på høgskole og universitetssektoren i Lindesnesregionen er Per Storetvedt. Han har lang erfaring fra dette arbeidet i regionen.

Send en mail til pst@lindesnes.kommune.no eller ring 90176676

 

Desentralisert deltidsstudium helsesøsterutdanning – Lindesnes, Lister og Setesdal

Helsesøstre er ein viktig del sjukepleietenesta, og er særleg knytt til helsestasjons- og skulehelsetenesta. Mange har etterspurt utdanning med tanke på å kunne søke og gå inn i slike stillingar – og fleire har behov for formalkompetanse i jobben dei alt er i.

I samarbeid med Universitetet i Stavanger blir det no tilbod om desentralisert helsesøsterutdanning. Søkjarar i kommunane i Lindesnes-, Lister og Setesdalsregionen har prioritet ut frå at studiet kjem i gong med finansiering frå desse regionsamarbeida, men andre kan og søke utanom desse regionane. Minst ein studieplass er reservert søkjarar få kvar av dei 15 kommunane i desse regionane.

For å kunne bli teke opp må du ha*:

* Fullført og bestått bachelor i sjukepleie eller tilsvarande

* Ha norsk , offentleg godkjenning/autorisasjon som sjukepleiar

* Ha minst 1 års fulltidsarbeid som sjukepleiar (deltid kan reknast om til heiltid.)

* Komplette utfyllande reglar for lokalt opptakt blir lagt inn i opptaksprosessen.

Studiet blir tilbydd med 120 studiepoeng (master) – Etter opptaket og i løpet av 2. semester kan du velje om du vil gå heile løpet eller berre ta dei nødvendige 75 studiepoenga for å få autorisasjon som helsesøster.

Studiet vil bli tilbydd dels som samlings- og dels med nettbasert undervising. Ein vil etablere studentgrupper med ein studiestad i kvar av regionane, men søkjarane må og pårekne felles undervising ved ein desse studiestadane, t.d. Byremo vidaregåande, for noko av undervisinga, samt noko undervising ved Universitet i Stavanger.

Varighet: 3 år deltid master /avkortet løp

Studiepoeng: 120 / 75 Søknadsfrist: 15. april via lokalt opptak

Meir informasjon: https://www.uis.no/studier/studietilbud/helse-og-sosialfag/master/helsesosterfag/ Eller kontakt; Marit Alstveit på tlf: 51 83 41 81 eller Gunn Tone Ask på tlf: 51 83 41 78

Studiet blir tilbydd med støtte frå Sørlandets kompetansefond.

Kommentarer er stengt.