PP-tjenesten

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Opplæringsloven sier at ”Kvar kommune (..) skal ha ei PP-teneste. Tenesta skal bistå skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. PPT skal sørge for at det blir utarbeidd sakkyndig vurdering der lova krev det.”

PPT innenfor Kompetansesenter sør har ansatt fagpersoner som er kontaktpersoner ved de ulike skolene og barnehagene i regionen. (Se under ansatte)

Kompetansesenter Sør og PP-tjenesten har et spesielt fokus på å styrke skolene i regionen i forhold til deres arbeid med tilpasset opplæring. Målet for arbeidet er å redusere andelen spesialundervisning og ansvarliggjøre skolene i deres arbeid med tilpasset opplæring. Bakgrunnen for dette er at andelen spesialundervisning har, både på landsbasis og i vår region, økt de siste årene. Dette representerer en faglig så vel som en etisk utfordring. Forskning på feltet viser at effekten av spesialundervisning ikke nødvendigvis står i forhold til omfanget av bruken.

Aktuelle skjemaer:
[Uferdig] Før henvisning til PP-tjenesten, barnehage
[Last ned] Før henvisning til PP-tjenesten, skole

Kommentarer er stengt.