Satsingsområder

Viktige satsingsområder.

  1. Klasseledelse og læringsmiljø. Elevenes læringsmiljø er av avgjørende betydning for læringsutbytte. Relasjoner mellom lærer og elev syntes å være blant de viktigste faktorene for elevens læring.
  2. Vurdering for læring. Vurdering for læring danner grunnlaget for all tilpasset opplæring og vil være sentralt i forhold til individuelle tilpasninger for elevene.
  3. Lesing som grunnleggende ferdighet. Lesing er en ferdighet som ligger til grunn for mye av elevenes læringsarbeid i skolen. Styrkede leseferdigheter vil være viktig for økt læringsutbytte.
  4. Tidlig innsats. På landsplan og i vår region ser en at antall henvisninger til PPT øker med alderen. Vi ønsker at en kommer inn med tiltak så tidlig som mulig.
  5. Være i forkant i forbindelse med nasjonale føringer. For eksempel Strategi for ungdomstrinnet og andre sentrale satsninger. Dette vil være viktig for å møte utfordringene på en så god og kvalifisert måte som mulig.
  6. Etablering av regionale systemer for kvalitetssikring i skole/barnehage ift:
    – Kartlegging, skjema og rutiner ved henvisning til PP-tjenesten.
    – Språk og leseplan 0-16 år.

Kommentarer er stengt.